• 0533 732 78 24

  • Türkçe

Arge Tasarım Merkezi Danışmanlığı

Arge Tasarım Merkezi Danışmanlığı

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge  Tasarım Merkezleri; Dar mükellef  kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi  Türkiye’de bulunan sermaye  şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde  örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 30 tam zaman eşdeğer Ar - Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.
 
Yeni Güncellemelerle Arge Personel Sayısı 15’e Düşürülmüştür. (Nace Kodu 29 ve 30 olan(motorlu kara taşıtı ve ulaşım araçlarının imalatı hariç)
 
Tasarım merkezleri için ise TZE tasarım personeli sayısı 10 olarak belirlenmiştir.
 
Arge Merkezi Başvurusu Onaylanması için Gereklilikler
•İşletmenin Arge /tasarım Proje yapma yetisi olmalı ve bunu ispat edebilmelidir.
•İşletmenin Sonuçlandırılan, Yürütülen Ve Planlanan Ar-Ge ve Tasarım Projeleri olmalıdır.
•İşletmenin Arge / Tasarım Merkezine yönelik Organizasyon yapısı olmalıdır.
•İsletmenin, üretimde yenilik ve Ar-Ge / Tasarım faaliyetleri ile ilgili orta ve uzun vadeli stratejileri ile hedefleri tanımlı olmalıdır.
•İsletmenin Ar-Ge / Tasarım faaliyetlerini izleme ve değerlendirme yöntemi tanımlı olmalıdır.
•İşletmenin Arge / Tasarım Stratejilerinin tanımlı ve uygulanıyor olmalıdır.
•Arge / Tasarım Merkezi finansman planı oluşturulmalıdır.
•Arge / Tasarım Merkezi Muhasebe Kayıt sistemi mevzuatlara uygun olarak yapılandırılmalıdır.
•Arge / Tasarım Personeli Performans değerlendirme sistemi olmalıdır.
•Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları ile İlgili Strateji ve Faaliyetleri olmalıdır.
•AR-GE  / Tasarım faaliyetlerinin, kalite sistemine entegrasyonu yapılmalıdır.
•AR-GE / Tasarım faaliyetleri belirli periyotlarda ilgili birimlerce raporlanmalıdır.
•Ar-Ge / Tasarım Merkezi Cihaz ve Ekipman Kapasitesi uygun olmalı. Kullanılma Yetkinliği mevcut olmalı.
•Bilgi Kaynakları Yönetimi sağlanmalıdır.
•Patent veri tabanları büyük önem taşımakta olup Bilgi ve Deneyim Birikimi Oluşturma, İzleme, Geliştirme oturmuş olmalıdır.
 

DESTEKLER

1- Ar-Ge İndirimi:Ar-Ge merkezlerinde, gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile 30 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89’uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.

2.Gelir Vergisi Stopajı Teşviki:Ar-Ge merkezlerinde, yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar ve temel bilimlerden yüksek lisans için yüzde 95, Yüksek Lisans ve temel bilimlerden lisans %90 diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır.

3.Sigorta Primi Desteği:Ar-Ge merkezlerinde, çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2’nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

4.Damga Vergisi İstisnası:Bu Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlardan damga vergisi alınmaz.

5. Temel Bilimler Desteği

Ar-Ge Merkezleri’nde istihdam edilecek Temel Bilimler mezunlarının maaşlarının brüt asgari ücret kadarlık kısmının, 2 yıllığına Devlet tarafından karşılanması. Temel Bilimler: Matematik, Fizik,Kimya Biyoloji

ARGE VE TASARIM MERKEZİ OLABİLMEK VE BAHSİ GEÇEN DESTEKLERDEN FAYDALANABİLMEK İÇİN BİZE ULAŞINIZ..

Hizmetlerimiz ve Çalışma Yöntemlerimiz için buraya bakınız